Haklarınız

YTÜ Vakfı bünyesine yapılacak bağışlar, 5072 sayılı Vakıflar yasası ile Vakıfların Kamu kurumları ile ilişkileri ve özellikle bağış toplama koşulları ile sınırlandırılmıştır.

Bu kapsamda;

• Yapılacak ayni ve nakdi bağışlarda gönüllülük esastır.
• Kişiler ve Kurumlar tarafından yapılacak bağışlar şartsız yapılabileceği gibi, amaca dönük/şartlı da yapılabilir.
• Burs bağışları, bağışçının isteği doğrultusunda bağışçının adı ile öğrenciye verilebilir.
• Büyük bağışlar bağışçının isteği doğrultusunda protokole bağlanabilir, bağış kullanım şartları vakıf mevzuatı çerçevesinde protokolle düzenlenebilir.
• Ayni veya nakdi yapılacak bağışlar için, bağışçıya YTÜ Vakfı tarafından bağış makbuzu düzenlenir.
• 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 89. maddesinin birinci fıkrasının (4) numaralı bendi ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 10. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi hükümlerine göre, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara yıllık toplamı beyan edilecek gelirin (o yıla ait kurum kazancının) % 5’ini (gelir vergisi mükellefleri için kalkınmada öncelikli yörelerde % 10’unu) aşmamak üzere, makbuz karşılığı yapılan bağış ve yardımlar, gelir veya kurumlar vergisi matrahının tespitinde beyanname üzerinde indirim konusu yapılabilmektedir.